Latest News

Seminarium WrObywatel

list1
Sza­nowni Państwo, ser­decz­nie zapra­szamy na I Semi­na­rium WrO­by­wa­tel poświę­cone dzia­ła­niom miesz­kań­ców Wro­cła­wia, któ­rym zależy na ich mieście. Dru­kuj artykuł

Kolonie letnie nad morzem

Dabki
Ter­min wyjazdu: 27.07.- 09.08.2015 Świe­tlica Śro­do­wi­skowa przy Para­fii św. Jakuba i Krzysz­tofa orga­ni­zuje dwu­ty­go­dniowy  wypo­czy­nek dla dzieci  w 0środku...